۔،۔ زیر سرپرستی حضرت پیر الحافظ محمد امین الحسنات شاہ ماہانہ محفل شَبِ کرم(شب بیداری)۔،۔